บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย

บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารด้าน กฏหมาย เอกสารสัญญาทุกประเภท คำสั่งศาล หมายศาล เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารทางด้านเทคนิค เอกสารทางด้านธุรกิจทุกชนิด และเอกสารราชการส่วนบุคคลทุกประเภท เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ

นอกจากให้บริการรับแปลเอกสารแล้ว ยังมีบริการรับรองเอกสารอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น

  • บริการแปลเอกสารและรับรองโดยผู้แปลสำหรับยื่นขอวีซ่า
  • รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization)
  • รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆในไทย (Authentication)ฃ
  • รับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อโดยทนายความวิชาชีพ
  • รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมสำหรับประมูลงาน

ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีเจ้าหน้าฝ่ายแปลเอกสารและตรวจสอบงานแปลประจำสำนักงาน รวมถึงทีมงานฝ่ายแปลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญการแปลเฉพาะด้านกว่า 20 ปี ทั้่งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนั้นยังมีทีมงานฝ่ายบริการรับรองเอกสารที่มีประสบการณ์และเข้าใจเงื่อนไขการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตของประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี

ด้วยประสบการณ์ทางด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

รามีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่เข้าใจในความต้องการของท่าน และยินดีให้คำปรึกษาแก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร Thai/Eng คลิกที่นี่

Visitors: 336,983