บริการจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียนบริษัท หจก. 
และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ ทั่วไทย
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
  • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงาน
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
  • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ, สถานที่, เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี, เพิ่มทุน, ลดทุน
  • จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง / ลูกจ้าง ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงแจ้ง เข้า-ออก ประกันสังคม

Visitors: 336,983