บริการทางกฎหมาย

-บริการทางกฎหมายและคดีความ

การรับเป็นทนายความว่าต่าง แก้ต่าง การดำเนินคดีในชั้นศาล คดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย คดีแรงงาน รวมถึงอนุญาโตตุลาการและเป็นผู้กระทำการแทนในคดีปกครอง รับร่างอุทธรณ์ ฎีกา หรือ ร่างคำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา

-บริการทางด้านบังคับคดี

การสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้

-กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเอกชน

การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การวางแผนจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ เช่น สัญญาร่วมทุน สัญญาสัมปทาน สัญญาบริหารโครงการ สัญญาควบรวมกิจการ การจัดทำและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงานและเอกสาร

-บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์

จดแจ้งลิขสิทธิ์

-บริการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานและการรับรองเอกสาร

การขอใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างชาติ

การขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศชั่วคราว

ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าที่เกี่ยวข้องกับ BOI การนิคมอุตสาหกรรม

แจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน 90 วัน

การยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับบลิค


 • contract1.jpg
  รับปรึกษากฎหมาย - ตรวจและร่างสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราให้คำปรึกษากฎหมายท่านในการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อให้สัญญาของท่านตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านและบังคับใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั...

 • โลโก้ นักสืบ.jpg
  บริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด บริการนักสืบเอกชน โทรศัพท์ 099-615-5619 Line ID:@opu7105w

 • ภาพย่อย บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย.jpg
  บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารด้าน กฏหมาย เอกสารสัญญาทุกประเภท คำสั่งศาล หมายศาล เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารทางด...

 • ที่ปรึกษากฎหมาย โลโก้.jpg
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงาน องค์กรของรัฐ และ เอกชน ในงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง และเอกสารทา...

 • จดทะเบียนบริษัท โลโก้.jpg
  เราให้บริการจดทะเบียนบริษัท หจก.และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ ทั่วไทยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (...

 • โนตารี โลโก้.jpg
  โนตารีพับบลิค คือ การรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านกฎหมายทางแพ่งโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้กระทำการรับรองได้ตามกฎหมาย ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสา...

 • 639393.jpg
  สถานที่ติดต่อ บริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด ที่อยู่ 33 อาคารอินเทอเรส ชั้น 2 ห้อง 201-202 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หมายเลขโทรสาร 02-944...

 • ผู้จัดการมรดก โลโก้.jpg
  ที่ตั้ง บริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด

 • วีซ่า โลโก้.jpg
  ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราต...

 • คดีแพ่ง อาญา โลโก้.jpg
  การบริการด้านกฎหมายรับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปรับปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆรับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพ...

 • ภาพป่ายใหญ่.jpg
  ติดต่อ บริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด 700/34 ชั้น 2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 099-615-5619 หรือ Line:@opu7105w E-Mail:assawin_tk@hotmail.com

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 336,982