สัญญาก่อนสมรส

สัญญาก่อนสมรส (Prenuptial Agreement)คือเอกสารที่ทำขึ้นระหว่างคู่สมรสก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส ภายในสัญญานี้จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่าย สัญญานี้มีความสำคัญเนื่องจากสามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือปัญหาทางทรัพย์สินในอนาคต ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาก่อนสมรส

 

1. ประเภทของสัญญาก่อนสมรส

สัญญาก่อนสมรสสามารถมีหลายรูปแบบ แต่สำหรับการทำสัญญาในที่นี้ มักจะมีลักษณะของสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินร่วมระหว่างคู่สมรส เช่น การกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายครอบครอง

2. วิธีทำสัญญา

สัญญานี้สามารถทำขึ้นได้หลายวิธี เช่น การจดทะเบียนที่ทำขึ้นพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส, การทำเป็นหนังสือที่มีลายมือชื่อของคู่สมรสและพยานอย่างน้อย 2 คน

3. ผลกระทบของสัญญา

หากคู่สมรสได้ทำสัญญาก่อนสมรสและมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินร่วม, สัญญานี้จะมีผลกระทบในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาทางทรัพย์สินในอนาคต. นอกจากนี้, สัญญานี้ยังเป็นหลักฐานที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการกฎหมาย

4. สัญญาและการเปลี่ยนแปลง

สัญญาก่อนสมรสมักจะกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญานี้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาล นั่นเป็นเพราะสัญญานี้มีความสำคัญในการยืนยันสิทธิ์และหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ในสัญญา

5. การใช้กฎหมายไทย

หากมีการทำสัญญาก่อนสมรสในกรณีที่คู่สมรสมีสัญญากับคนต่างประเทศ, กฎหมายไทยจะถูกนำมาใช้บังคับ นอกจากนี้สัญญาที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายไทยสามารถถูกพิจารณาเป็นโมฆะ

6. การยืนยันหลักฐาน

หากคู่สมรสต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาก่อนสมรส, จะต้องได้รับคำสั่งจากศาลในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้น

สัญญาก่อนสมรสเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการทรัพย์สินและกำหนดความรับผิดชอบทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในอนาคต ควรให้ความสำคัญและครบถ้วนในการเตรียมทำสัญญานี้


 • ภาพบทความ๑.jpg
  เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีอาญาควรทำอย่างไร แม้รัฐธรรมนูยฉบับปัจจุบันจะประกันสิทธิเสรีภาพของคนเราไว้รวมทั้งกำหนดเอาไว้ว่า ห้ามจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัวคน หรือกระทำการใดอันก...

 • interactive-banner-color-pic-33.jpg
  บังคับคดี คืออะไร? เมื่อการไปศาลแล้วคดีเสร็จสิ้นลง ศาลก็จะมีคำพิพากษา หากศาลพิพากษาประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้น เช่น ถ้าศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ ชำระเงินค่าเสียหาย ศาลก็จะกำหนดจำนวนเงิ...

 • ศาลฎีกา.jpg
  เขียนอุทธรณ์ ฎีกา อย่างไรให้ชนะคดี? คำพิพากษาผูกพันคู่ความให้ต้องปฏิบัติตาม ผลแพ้ชนะตามคำพิพากษาย่อมเกิดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งคู่ความมีความต้องการอุทธรณ์ ฎีกา เพื่อให้ผล...

 • ฝึกงาน.jpg
  รับนักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมาย หรือ ผู้ฝึกอบรมใบอนุญาตว่าความกับสภาทนายความ ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมาย อาทิ กระบวนพิจารณาในชั้นศาล การจดท...

 • 310x180 5 สิ่งในการร่างสัญญา.jpg
  5 องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในร่างสัญญาข้อตกลงของคุณ ยินดีต้อนรับสู่คู่มือสำคัญในการร่างสัญญาข้อตกลงที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัม...

 • 310x180 10 เรื่องที่ควรปรึกษาทนาย.jpg
  "10 เรื่องที่ควรปรึกษาทนายความ" ในชีวิตประจำวัน เราอาจเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งหลายครั้งเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง การปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางออก...

 • 310x180 ชนะคดีควรทำอย่างไร.jpg
  เมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชนะคดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการบังคับคดีเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ศาลตัดสิน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ยื่นคำร้องขอบังคับคดี - ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีคำพิพากษาภาย...
Visitors: 348,002