คำร้องขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

คำร้อง ขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ


คดีนี้ ศาลนัดชี้สองสถาน วันที่.......เดือน.............พ.ศ.....................
เนื่องจากจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้โจทก์คดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต
                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
          ลงชื่อ                                    ผู้ร้อง
คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์
          ลงชื่อ                                    ผู้เรียง/พิมพ์
Visitors: 348,008