บริการโนตารี พับบลิค

โนตารีพับบลิค คือ การรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านกฎหมายทางแพ่งโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้กระทำการรับรองได้ตามกฎหมาย
ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารทำธุรกิจธุรกรรมและนิติกรรมต่างๆของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละประเทศเช่นนี้ ความจำเป็นต้องส่งเอกสารไปมาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นๆรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารภาษาเพื่อให้เข้าใจและให้ใช้บังคับได้จึงจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือมาเป็นผู้รับรองในความมีอยู่จริงของเอกสารความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสารรวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรองแล้วและได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจแม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม
เช่น คนญี่ปุ่นจะขายบ้านแต่ตนเองอยู่ในประเทศไทยโดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้ ทางฝ่ายผู้ซื้อจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นผู้ขายที่แท้จริงและลงนามในหนังสือมอบอำนาจจริง กรณีเช่นนี้Notarypublicในประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้ามารับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจและรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจให้ด้วย
 
ตัวอย่างเอกสารที่ควรรับรองลายมือชื่อ (เพื่อใช้ที่ต่างประเทศ) หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัท พินัยกรรม เอกสารทางราชการต่างๆ เป็นต้น
 
 

ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/หน้า

ติดต่อทนายความเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับรองเอกสารที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-615-5619

Visitors: 336,983