ตั้งผู้จัดการมรดก

การขอตั้งผู้จัดการมรดก

          เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาท เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินจำนวนมากตกทอดแก่ทายาท อาจจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งมีทะเบียน เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ในการจัดการมรดก เจ้าพนักงานจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหากไม่มีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าวจึงทำให้ราษฎรจำนวนมากต้องมายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับดังนี้

ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

บิดา มารดา

พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน

ปู่ ย่า ตา ยาย

ลุง ป้า น้า อา

เอกสารหลักฐานต้องนำไปประกอบการขอรับมรดก

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์

บัตรประจำตัว

ทะเบียนบ้าน

หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร

พินัยกรรม (ถ้ามี)

ถ้าผู้ขอ ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร

กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง

ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก หลักฐานที่ต้องนำไป

คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด  หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก

หลักฐานการตายของเจ้ามรดก

ทะเบียนบ้าน  และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

ค่าคำขอ  แปลงละ  5   บาท

ค่าประกาศมรดก  แปลงละ  10  บาท

ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก  แปลงละ  50  บาท

ค่าจดทะเบียนโอนมรดก  ร้อยละ  2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์

ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน  หรือระหว่างคู่สมรส  เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์  ร้อยละ  ๐.๕

การขอตั้งผู้จัดการมรดก

           เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาท เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินจำนวนมากตกทอดแก่ทายาท อาจจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งมีทะเบียน เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ในการจัดการมรดก เจ้าพนักงานจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหากไม่มีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าวจึงทำให้ราษฎรจำนวนมากต้องมายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ผู้มีสิทธิร้องขอรับความช่วยเหลือ

ทายาท ทายาทโดยพินัยกรรม หรือทายาทโดยธรรม เช่น บิดา มารดา บุตร คู่สมรส พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ เจ้าของรวม

พนักงานอัยการ (โดยมีทายาทมาร้องขอ)

สถานที่ยื่นคำขอ

สำนักงานอัยการในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้านของผู้ตาย)

ถ้าผู้ตายไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร ให้ขอความช่วยเหลือที่สำนักงานอัยการที่ทรัพย์สินทั้งอยู่ในเขต

เอกสาร / หลักฐาน

ทะเบียนบ้านของผู้ตาย

มรณบัตรของผู้ตาย

ทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ร้องขอ

ถ้าเป็นบุตรต้องใช้สูติบัตร

ทะเบียนสมรส

เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย

พินัยกรรม (ถ้ามี)

บัญชีเครือญาติ

หนังสือให้ความยินยอม

ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี

Visitors: 274,243