ตั้งผู้จัดการมรดก

บริการตั้งผู้จัดการมรดก (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)

        การตั้งผู้จัดการมรดก คือ การยื่นคำร้องขอต่อศาลกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์สินตกทอดแก่ทายาท อาจจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งมีทะเบียน เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ในการจัดการมรดกเจ้าพนักงานจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหากไม่มีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเสียก่อน ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าวจึงทำให้ราษฎรจำนวนมากต้องมายื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนเพื่อดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายนำไปทำการแบ่งปันให้กับทายาทตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

 

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับดังนี้

1.ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

2.บิดา มารดา

3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

4.พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน

5.ปู่ ย่า ตา ยาย

6.ลุง ป้า น้า อา

 

เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการขอตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารที่ท่านควรจัดเตรียมเพื่อส่งสำเนาให้กับทนายความนำไปจัดทำคำร้องยื่นต่อศาลมีดังนี้

1.ทะเบียนบ้านของผู้ตาย

2.มรณบัตรของผู้ตาย

3.ทะเบียนสมรสของผู้ตาย

4.พินัยกรรม (ถ้ามี)

5.ทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

6.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ถ้าเป็นบุตรต้องใช้สูติบัตรด้วย)

7.หนังสือให้ความยินยอม

8.ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมทุกคน

9.เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น

10.กรณีเจ้ามรดก หรือ ผู้ร้อง เป็นคนต่างชาติสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนสำเนาบัตรประชาชนได้

หมายเหตุ ต้นฉบับเอกสารทั้งหมดท่านต้องนำไปแสดงต่อศาลในวันที่ทำการไต่สวนคำร้อง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 2-3 เดือน 

ติดต่อทนายความอัศวิน

โทรศัพท์ 099-615-5619

หรือ

 

 

ที่ตั้ง บริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด

Visitors: 336,982